תנאים

גולש יקר, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס ולעשות שימוש באתר ו/או באפליקציית "מייקי - הרשת הישראלית". להלן: "האתר" או לשירותים המוצעים באתר זה להלן "השירותים" (בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי, או בכל מדיה אחרת - כל אחד מאלה ייקרא להלן – "האתר").
בכך שאתה מתחבר לאתר, אתה מסכים לתנאים הבאים:

1. כללי
תנאי השימוש שלהלן מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לשני המינים כאחד, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. הכותרות הן לצורך הנוחות בלבד. במסגרת תנאי השימוש להלן: "גולש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל מדיה אחרת. “מייקי” (להלן: "החברה"), הוא בעל האתר, לרבות חברות אם שלו, חברות בשליטתו חברות בת וחברות קשורות ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן.

2. יצירת קשר עם מערכת האתר
בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, ניתן לפנות לאתר באמצעות הודעה פרטית או באמצעות הודעות וואטסאפ או סמס במספר: 054-3070000

3. המשמעות של תנאי השימוש שלהלן
נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר. גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתנאי שימוש אלו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

4. היחס בין תנאי שימוש אלו לבין מסמכים אחרים
בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תנאי השימוש, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם החברה.

5. למי מותר להשתמש באתר
כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש. (אם הנך מתחת לגיל 18, אנא שים לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך, כמפורט בסעיף 8 להלן). יחד עם זאת, החברה רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהו, בכל האמצעים העומדים לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ותהא רשאית לעשות כן ככל שתהא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי נכון לעשות כן, ולא תהא חייבת להסביר או לנמק החלטתה בעניין. גולש שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא יהא רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

6. שימוש מסחרי באתר
שירותי הגלישה והשימוש באתר ניתנים לך בחינם ואינם כרוכים בתשלום. הדבר מתאפשר היות והחברה היא גוף מסחרי, אשר מפיק את הכנסותיו, בין היתר, מפרסום באמצעות הצבת פרסומות ברחבי האתר, לרבות בסמוך לתכני גולשים. אתה רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדין, כל עוד השימוש הוא אישי ופרטי. האתר לא נועד לשימוש מסחרי שלך, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש. ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות, אנא פנה אל מערכת האתר. החברה וכן מי שקיבל היתר מפורש ממנה, והם בלבד, רשאים להציב באתר פרסומות ומידע מסחרי. האתר כולל תכנים ומידע מסחרי הנמסרים לפרסום מטעם מפרסמים שונים. אין לראות בתכנים פרסומיים אלו כהמלצה או עידוד מצד החברה לרכוש ו/או להשתמש במוצר ו/או שירות, כזה או אחר. כמו כן, החברה אינה אחראית לתכנים הפרסומיים והם באחריות המפרסמים בלבד. החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או תוצאה שתיגרם משימוש ו/או רכישה ו/או הסתמכות על התכנים הפרסומיים המופיעים באתר.

7. ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה
שם משתמש וסיסמה
עם ההרשמה לאתר, תתבקש להזין גם את חשבון האימייל האישי שלך אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצה לבצע באתר, וכן סיסמה מתאימה. הנך מתבקש לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר. דע כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפד על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר. פרטים נוספים על האופן שבו החברה שומרת על פרטיותך מופיעים בהמשך מסמך זה. השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו שלך לחברה, אלא אם נציין זאת במפורש ונקבל הסכמה מפורשת שלך לביצוע תשלום.

חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. אינך מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. שים לב כי לא תוכל להירשם לשירות אם לא תמסור פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של החברה. חשיבות נכונות הפרטים – לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולש מגישה לאתר או לאסור עליו את השימוש באתר או בחלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים ו/או מתחזה הוא לאחר.

כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תזין את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכן אותנו בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור אתך על קשר – בין היתר לצורך עדכונים על חידושים בחברה, עדכון על הצעות חברות שקיבלת או לבירורים בדבר תוכן שהעלית.

8. שימוש באתר על ידי קטינים – מתחת לגיל 18
השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים. ואולם השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שאתה מתחת לגיל 18, אנא בקש מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאתה משתמש באתר. כשאתה עושה שימוש באתר אתה בעצם מצהיר בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך, על הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, וכשאתה משתמש באתר אתם פוטרים את החברה מכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות, לפי העניין, לגולשים מגיל מסוים ומעלה. אתה מצהיר ומתחייב (באישור הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך) כי לא תצפה או תשתתף בתכנים או בשירותים כאלה, אם אינך בגיל הנדרש, ולא יהיו לך או מי מטעמך כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי החברה אם תעשה כך.

9. רכושה של החברה
כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. מבלי לגרוע מן האמור, החברה היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע") אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של החברה. למרות זאת, החברה לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL).

10. תכני גולשים
כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר (להלן - "תכני גולשים"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו. כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו בתנאי השימוש). לצורך השימוש בתכני הגולש, יש לקבל את רשותו. שימוש בתכני גולש, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים.
יחד עם זאת, כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל, ייעשה שימוש בתכני הגולש שהעלית לאתר, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, אלא אם כן סוכם אחרת בהסכם נפרד עמך, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר. החברה רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולשים כמתואר בתנאי השימוש, לרבות השימושים הבאים: החברה רשאית להציג את תכני הגולשים באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה. לתשומת ליבך, הצפייה בתכנים המוצגים באתר (לרבות תכני גולשים) והגישה אליהם יהיו אפשריות הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל האתר. החברה רשאית לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור). החברה רשאית לעשות שימוש בתכני הגולש לצורך יחסי ציבור וקידום האתר. החליטה החברה לעשות שימוש בתוכן הגולשים ו/או לפרסם אותו באופן כלשהו, היא רשאית לערוך כל תוכן כזה ו/או לקצרו ו/או לשלבו עם כל חומר אחר. כמו כן החברה רשאית לעשות בתכני הגולשים שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט.

11. אחריות לתכני גולשים
הנך רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתנאי השימוש. בהמשך תנאי השימוש נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאי לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שהחברה תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתנאי השימוש במפורש. זכור כי אינך רשאי להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או תנאי השימוש ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו. כאמור בתנאי השימוש, להחברה הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאתה מעלה לאתר, תחול בין אם החברה ניצלה את זכותה ובין אם לאו. כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה מצהיר שאתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תנאי השימוש וכי אינך מפר כל דין או פוגעת בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם. למען הסר ספק ובנוסף לכל המפורט בתקנון האתר, מובהר כי לחברה אין כל אחריות לכל פרסום המתבצע באתר על ידי צד שלישי, לרבות לתוכנו, לדיוק האמור בו ולהשלכותיו. במידה ותפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפר הוראה כלשהי בתנאי השימוש, אתה מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא. הנך מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו להחברה ו/או למי מטעמה, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תנאי השימוש או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת להחברה על פי כל דין.

מחיקת תכני גולשים
החברה רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים. מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולש, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. זכור את האמור בפסקה זו כשאתה מעלה תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאתה מעלה יקר לליבך, אנא שמור ממנו העתק.

היעדר אחריות החברה בעניין תכני הגולשים
הגולש אחראי באופן בלעדי על תכני הגולשים שהוא מעלה או מפרסם באתר. החברה אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשים באתר. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, והחברה אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. החברה איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולש או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשים (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני). אנא זכור זאת, בין היתר כשאתה מפרסם תוכן אשר עלול לפגוע או להתגרות בכל אדם אחר.

היעדר אחריות החברה בעניין התקשרות הגולש עם צדדים שלישיים
ככל שהגולש יתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הצד השלישי, והחברה לא תהא צד להתקשרות. החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו לגולש כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

היעדר אחריות החברה על פעילויות שמאורגנות על ידי גולשים
החברה לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הווירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי החברה עצמה. במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית, החברה לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי החברה עצמה, אנא צור קשר עם מערכת החברה וברר את העניין.

יובהר כי האתר לא יאפשר כל פעילות או פרסום המהווה פגיעה במדינת ישראל ובכוחותינו היקרים (צה"ל, מג"ב, משטרה ועוד), תורת ישראל ומסורת ישראל. תכנים אלה יוסרו מייד כשיוודע עליהם והדבר יביא גם לחסימת הגולש מאפשרות להמשיך ולהשתמש באתר. גולשים הבוחרים לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבים (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את החברה בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח לה) בגין אותן פעילויות.

תלונות בנוגע לתכני גולשים
בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל לפנות להחברה בעמוד יצירת קשר. לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכני גולשים (כהגדרתם לעיל), אנא ציין בפנייתך קישור (Link) למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך. פנייתך חשובה לנו. דע כי כל הפניות והתלונות נקלטות במערכת החברה. יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומקה, הטיפול בה לעתים יארך זמן מה. זכור גם שלעתים מטבע הדברים בקשותיך מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחרים, ולכן עלינו לבדוק את הדברים גם עמם בטרם טיפול. אנא ציין בכל פניה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.

הצהרות והתחייבויות הגולשים
כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה מצהיר ומתחייב כי כל התכנים יהיו בהתאם להוראות תנאי השימוש והדין. עליך להימנע מפגיעה בגולשים אחרים ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות ההפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת; מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, הנך מצהיר ומתחייב כלפינו כדלקמן:

• לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;
• לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או להחברה;
• לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (לרבות בהתאם לתנאים הקבועים בתנאי השימוש) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה;
• לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;
• לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
• לא להציק או להטריד גולשים אחרים ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשים אחרים וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשים אחרים;
• לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;
• לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;
• לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;
• לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
• לא להעלות תכנים פורנוגרפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
• לסמן תכנים המיועדים למבוגרים תחת הקטגוריה "למבוגרים בלבד";
• לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;
• לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;
• לא לפרסם פרטים אישיים של גולשים אחרים, לרבות זהותם של הגולשים (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמם;
• לא לאסוף נתונים על גולשים אחרים;
• לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
• לא להתחזות לאדם אחר, לגולש אחר או למי מטעם החברה;
• לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;
• לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני;
• לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולרי;
• לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;
• לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;
• לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש;
• לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;
• לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) ואנדלים, (Vandals) יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה-1995;
• לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;
• לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
• לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981;
• לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
• לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
• לא להשתמש באתר על מנת לסחור בבעלי חיים מכל סוג שהוא;
• לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;
• לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה).

12. הגבלת אחריות החברה ו/או מי מטעמה
השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום (בשלב זה). יחד עם זאת ,זכור שהשימוש שאתה עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא והינו באחריותך הבלעדית. כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, וכל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד החברה, מי מספקיה או מי מטעמה. בפרט, אתה פוטר ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים או המופיעים באתר לרבות תכנים שאתה העלית לאתר, או לשירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע להחברה או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם. היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם. היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה החברה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.

היעדר אחריות החברה ו/או מי מטעמה על מידע
המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) אינו באחריותה של החברה ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד. ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחומי הרפואה, המשפט, הכלכלה או כל תחום אחר, או ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע), מידע זה אינו מטעמה של החברה ו/או מי מטעמה (אף אם החברה הזמינה את אותם אנשי מקצוע להתארח או להשתמש באתר), אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש. על הגולשים לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

היעדר אחריות החברה על מידע פרסומי ו/או כל תוכן מסחרי אחר
כל חומר פרסומי ו/או מסחרי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל את רשות החברה לפרסום. החברה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים ו/או כיצירת מחויבות כלשהי של החברה בעניין זה למעט עצם פרסומו באתר. החברה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת (מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי שהחברה תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק.

היעדר אחריות החברה על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים
החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, החברה איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג’, לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם המקושרים באתר (לרבות בשירות). החברה קוראת לגולשים לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שאתה סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר. החברה אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בה נוקטת החברה ולא למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור ע"י החברה לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר ותקנון אתר אינו חל עליך, והנך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור.

היעדר אחריות החברה בגין השירותים
החברה אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולש, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה או מי מטעמה. כמו כן, אספקת השירותים על ידי החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. החברה אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו. לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך, אנא דאג לגיבוי הולם.

13. הסכמה לקבלת חומר פרסומי
מובהר בזה כי עצם השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידו באופן אחר, הסכמה של הגולש לקבלת ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או אחר מהחברה בכפוף לזכותו להודיע על רצונו להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות פניה להחברה.

14. הגבלת אחריות צדדים שלישיים בשירותים הסלולאריים
שירותי העברת ההודעות הסלולאריות תלויים בצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) חברות הסלולאר וספק שירות העברת ההודעות ("הספק"). המפעילים הסלולאריים והספק אינם אחראיים לשירות, לרבות לתכנים שימסרו במסגרת השירות או לכל תקלה בתפעולו והם משמשים אך ורק כרשת תקשורת להעברת ההודעות לציוד הקצה בכפוף לתנאי הסכם הרט"ן, תנאי השירותים, מגבלות ציוד הקצה, ומגבלות הרשת הסלולארית. המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מן השירות כל מנוי שלא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי מי מהם. המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מהשירות לקוחות שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן / הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת. כל זאת, מבלי לפגוע בכל זכות ששמורה במקרה כזה מול אותו מנוי. השירות יופסק בכל מקרה בו ההסכם בין הספק לבין המפעילים הסלולאריים יבוא על סיומו. כל עוד המנוי לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, הספק ימשיך לספק את השירות לציוד הקצה, גם אם יחזיק בו צד שלישי. המפעיל הסלולארי רשאי על פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי להשעות את קבלת ההודעות ו/או את שליחתן ממערכת SMSC או להטיל מגבלות זמניות על כמות ההודעות המקסימאליות שניתן לשלוח ו/או לקבל בשני או בשעה, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

15. מדיניות הפרטיות
הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה תבצע פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים אחרים.
החברה רשאית להשתמש, בעצמה ו/או להעביר לכל צד שלישי שהוא בהתאם להחלטתה, בכפוף להוראות הדין, כל מידע, לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסרת או תמסור בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח להחברה ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה ו/או כל מידע אחר אשר ימסר על ידיך לרבות העדפותיך בקבלת מידע וכו'. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה. אתה מסכים כי החברה ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקת לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת וכן תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו ו/או להעביר את פרטיך לכל גורם שלישי הקשור לאמור לעיל ו/או המעורב בו. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פנייה לחברה. בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי החברה ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר. אתה רשאי לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיך על ידי כניסה לתפריט המתאים בשירותים. החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאתה עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאתה פרסמת בעצמך. יחד עם זאת, אתה נותן בזאת את הסכמתך להחברה לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין החברה, או במקרה שתפר הוראה הקבועה בתנאי השימוש, או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של החברה (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תנאי השימוש (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

16. ניתוק, הפסקה ושינויים
החברה רשאית להסיר תכנים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולש מסוים או לכלל הגולשים, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאתה עושה שימוש באתר אתה מוותר בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים. בנוסף, החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולשים. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

17. גיבוי התכנים
החברה נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאתה מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם. עם זאת, החברה ממליצה לך לגבות את התכנים שאתה מעלה ולשמור העתק מהם. במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים שלך (לרבות מחיקתם על ידי החברה), לא תחול כל אחריות על החברה ואתה לא תהיה זכאי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

18. המחאת זכויות
החברה רשאית להמחות ו/או להעביר תנאי השימוש ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה, לצדדים שלישיים.

19. הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי השימוש ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו. תנאי השימוש יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.

20. בקשת מחיקת חשבון
אם משתמש מעוניין למחוק את חשבונו, עליו לשלוח בקשה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת mykeyisrael@mykey.co.il. חובה שהבקשה תישלח מכתובת המייל הרשומה בחשבון המשתמש. עם קבלת הבקשה, הצוות שלנו יאמת את זהות המשתמש וימשיך בתהליך מחיקת החשבון. המשתמש יקבל הודעה לאחר מחיקת החשבון בהצלחה.

אנו מאחלים לך גלישה בטוחה ומהנה!